Mã sản phẩm: QM- B PL Kích thước kho: 5.5m x 2.2m x 2.8m(H) Nhiệt độ trong kho: 0oC đến […]

Mã sản phẩm: QM- R BT Kích thước kho: 3.0m x 2.4m x 3.0m(H) Nhiệt độ trong kho: 6oC đến […]

Mã sản phẩm: QM-HT TM Kích thước kho: Tùy theo yêu cầu khách hàng Nhiệt độ trong kho: 2oC đến […]

Mã sản phẩm: QM-HT MN Kích thước kho: Tùy theo yêu cầu khách hàng Nhiệt độ trong kho: 2oC đến […]

Mã sản phẩm: QM-RQ TM Kích thước kho: Tùy theo yêu cầu khách hàng Nhiệt độ trong kho: 2oC đến […]

Mã sản phẩm: QM-RQ MN Kích thước kho: Tùy theo yêu cầu khách hàng Nhiệt độ trong kho: 2oC đến […]

Mã sản phẩm: QM-S TM Kích thước kho: Tùy theo yêu cầu khách hàng Nhiệt độ trong kho: 0oC đến […]

Mã sản phẩm: QM-S MN Kích thước kho: Tùy theo yêu cầu khách hàng Nhiệt độ trong kho: 0oC đến […]